Üsi Sängerinne u Sänger

Härzlech Wiukomme bi de Mötschwiler!

Zeno

Ume einisch ä ächte Mötschwiler i üsem Klub. Härzlech wiukomme Zeno!

Dinu

So töif wie är ache mah, so höch möge de d Froue ueche. Tönt guet mit dir!

Hans-Peter

Aus Gaschtsänger dörfe mir
dr Hans-Peter begrüesse.
Schön bisch du unger üs.

dr Stauder Beat

isch üse Dirigäntd' Kläfiger Regula

singt 1. Tenor, 1. u 2. Jutz

d' Luginbühl Hanna

singt 1. Tenor u 1. Jutzd' Reinhard Sandra

singt 1. Tenor, 1. Jutz

u isch d`Sekretäri
d' Stucki Adriana

singt 1. Tenor, 1. u 2. Jutz

u isch d'Vize-Presidäntin
d' Wüthrich Jasmin

singt 1. Tenor u 1. Jutz
dr Leuenberger Marc

singt 1. Tenor, 2. Jutz

u isch dr Presidänt
dr Lüthi Heiri

singt 1. Tenor
dr Ruch Ernst

singt 1. Tenor

dr Wanner Hans

singt 1. Tenor

(Foto folgt)
dr Lehmann Ueli

singt 2. Tenor u 2. Jutz

dr Bützberger Jörg

singt 2. Tenor
dr Friedli Otto

singt 2. Tenor
dr Hänni Fred

singt 2. Tenor, isch dr Kassier u Vize-Dirigänt

dr Grossenbacher Peter

singt 1. Bass

u isch Bisitz
dr Bärtschi Fritz

singt 1. Bassdr Schmocker Heinz

singt 1. Bassdr Lüthi Oswald

singt 1. Bassdr Leuenberger Peter

singt 2. Bassdr Spahr Martin

singt 2. Bass